1.Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op eenieder die een beroep doet op de dienstverlening van Stichting Rechtswinkel Berg en Dal.

2.Stichting Rechtswinkel Berg en Dal, is een naar Nederlands recht opgerichte stichting, die ten doel heeft het kosteloos verlenen van juridisch advies. Deze dienst wordt verleend door studenten aan juridische faculteiten en juristen op vrijwillige basis.

3. Vrijwilligers van Stichting Rechtswinkel Berg en Dal zelf zijn niet persoonlijk gebonden of aansprakelijk. Iedere aansprakelijkheid voortvloeiend uit of in verband met de uitvoering van de werkzaamheden – daaronder inbegrepen feitelijk of juridisch onjuiste of vertraagde adviezen- is uitgesloten.

4. Stichting Rechtswinkel Berg en Dal treft geen aansprakelijkheid voor schade in verband met het gebruik van haar website / Facebook / media en de informatie daarop of de onmogelijkheid om op de website / Facebook/ media en de informatie daarop te gebruiken.

5.Stichting Rechtswinkel Berg en Dal is niet verplicht een zaak, al dan niet in gedeelten, van de cliënt in behandeling te nemen. De stichting zal dit naar eigen inzicht beoordelen op grond van het beleid en afweging van de betrokken belangen.

6. Stichting Rechtswinkel Berg en Dal werkt enkel op afspraak.

7.Stichting Rechtswinkel berg en Dal kan besluiten om een zaak te sluiten wanneer daartoe aanleiding is. De cliënt zal hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gesteld. Indien mogelijk en door de cliënt gewenst zal de cliënt worden verwezen naar een derde.

8.Stichting Rechtswinkel Berg en Dal heeft de mogelijkheid, wanneer zij van mening is dat haar diensten worden gebruikt voor onrechtmatige doeleinden, een niet door haar is gewenst doel of in strijd is met deze algemene voorwaarden, de cliënt het recht te ontzeggen om nog langer van haar diensten gebruik te maken.

9.Elke vorm van agressie jegens de medewerkers wordt niet geaccepteerd. Bij elke vorm van agressie kan het dossier (A) per direct worden gesloten, (B) aangifte worden gedaan bij de politie en (C) indien nodig andere passende maatregelen worden getroffen.

10.Stichting Rechtswinkel Berg en Dal heeft ten doel het verlenen van kosteloos juridisch advies. Indien er bij het uitwerken van een zaak kosten gemaakt worden dan is hier vooraf de uitdrukkelijke toestemming van de cliënt voor vereist. De kosten komen na akkoord voor rekening van de bezoeker.


11.De medewerkers van Stichting Rechtswinkel Berg en Dal zijn allen vrijwilligers. Het is dan ook niet mogelijk om op elk moment gewenst contact te krijgen met de medewerkers. De gemaakte afspraken met de medewerker(s) zullen als leidraad dienen in het verder verloop van het contact.

12.Stichting Rechtswinkel Berg en Dal streeft ernaar tijdens de gemaakte afspraak een advies te geven. Indien dit niet mogelijk is dan volgt later een (schriftelijk) advies. De adviezen worden, tenzij anders overeengekomen, binnen twee weken gegeven.

13.De bezoeker dient zich ervan bewust te zijn dat de informatie en adviezen gegeven worden door studenten en juristen die op vrijwillige basis werkzaam zijn. De bezoeker mag niet zonder meer afgaan op de juistheid van de door de medewerkers gegeven informatie en adviezen.

14.Voor het geven van een passend advies dient u de relevante gegevens en informatie te verschaffen. Indien mogelijk dient u de benodigde informatie/documenten zo spoedig mogelijk te overhandigen. Stichting Rechtswinkel Berg en Dal zal uiterst zorgvuldig en vertrouwelijk met de door u verschafte gegevens omgaan. Gegevens worden niet aan derden verstrekt. Wanneer er sprake is van nieuwe feiten of feiten die aan verandering onderhevig zijn geweest dient u deze onverwijld door te geven.

15.Uw dossier kan worden gebruikt voor interne evaluatie en bespreking. Ook kan uw dossier dienen als basis voor bijvoorbeeld een artikel. Dit zal te allen tijde volledig geanonimiseerd gebeuren..

16.Uw dossier wordt na afloop bewaard in ons archief.

17.Klachten kunnen allereerst worden besproken met de betrokken medewerker(s). Indien onverhoopt geen passende oplossing wordt gevonden, dan kunt u zich met uw klacht richten tot het bestuur van Stichting Rechtswinkel Berg en Dal.

18.Stichting Rechtswinkel Berg en Dal heeft het recht om een of meer bedingen van deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Indien een bepaling uit deze algemene voorwaarden nietig blijkt tast dit de geldigheid van deze algemene voorwaarden in geheel niet aan.