GRATIS JURIDISCH ADVIES

Welkom op de website van de Rechtswinkel Berg en Dal. Wij geven op vrijwillige basis en geheel kosteloos juridisch advies. Wij zijn er voor alle inwoners van de gemeente Berg en Dal.

Naar aanleiding van de persconferentie van premier Rutte, het RIVM en het ministerie van VWS hebben wij besloten om in ieder geval  t/m 1 juni geen spreekuur meer te draaien. Dit alles om de verspreiding van het Coronavirus zo klein mogelijk te houden.

Wij zullen u waar mogelijk via de mail van advies voorzien. Op die manier kunnen we de inwoners van Berg en Dal toch juridisch bij blijven staan ook in deze moeilijke tijd.

 

Hier vindt u meer data.


Op dit moment werken wij alleen op afspraak.

Welkom bij Rechtswinkel Berg en Dal,

Sinds begin 2017 heeft ook gemeente Berg en Dal haar eigen rechtswinkel. U kunt bij ons terecht voor kosteloos juridisch advies. Denk hierbij ook aan hulp bij belastingaangifte of zelfs aan het verduidelijken van een lastige brief!
Wij werken momenteel alleen op afspraak. Bovenin onder de optie 'spreekuren' vindt u een intakeformulier.

In het moderne handelsverkeer is het onmogelijk dat partijen altijd rechtstreeks met elkaar handelen. Artikel 3:60 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek (hierna: BW) biedt de mogelijkheid een ander te volmachtigen om rechtshandelingen namens jou te verrichten. Zo’n volmacht kan uitdrukkelijk of stilzwijgend worden verleend, zo blijkt uit artikel 3:61 lid 1 BW. Het is dus mogelijk dat je, wanneer je een overeenkomst met iemand aangaat, in werkelijkheid een overeenkomst met een ander persoon aangaat, die voor jou onbekend is.

 

Hierbij kunnen problemen ontstaan. In de praktijk komt het geregeld voor dat rechtshandelingen door een tussenpersoon worden verricht die achteraf niet gevolmachtigd of niet toereikend gevolmachtigd blijkt. De wederpartij met wie de tussenpersoon een overeenkomst gesloten heeft kan zich dan mogelijk beroepen op een beschermingsbepaling, die is opgenomen in artikel 3:61 lid 2 BW.

 

Vereist voor een geslaagd beroep op deze beschermingsbepaling dien je aan een aantal eisen te voldoen:

 

  • De rechtshandeling is in naam van een ander verricht.
  • De wederpartij heeft op grond van een verklaring of gedraging van de achterman aangenomen dat een toereikende volmacht was verleend.
  • De wederpartij mocht onder de gegeven omstandigheden redelijkerwijze aannemen dat een toereikende volmacht was verleend.

 

Dit wil zeggen dat de achterman die de volmacht verleende iets moet hebben gedaan of gezegd waaruit de wederpartij heeft afgeleid dat de tussenpersoon vertegenwoordigingsbevoegd was. Dit wordt ook wel het toedoenvereiste genoemd.

 

Dit toedoenvereiste is door de Hoge Raad de afgelopen jaren uitgebreid met het zogenaamde risicobeginsel. Het gevolg daarvan is dat de wederpartij ook nakoming kan vorderen indien hij gerechtvaardigd heeft vertrouwd op een volmachtverlening aan de tussenpersoon op grond van feiten en omstandigheden die voor risico van de achterman komen en waaruit naar verkeersopvattingen zodanige schijn van vertegenwoordigingsbevoegdheid kan worden afgeleid. De afgelopen jaren heeft de Hoge Raad meerdere arresten gewezen waarin hij nadere invulling geeft aan welke feiten en omstandigheden voor risico van de achterman kunnen komen. Een eenduidig antwoord op deze vraag is er echter niet, doordat de omstandigheden van het geval sterk uiteen kunnen lopen, en deze doorslaggevend zijn voor de vraag of bepaalde feiten en omstandigheden voor risico van de achterman komen. Factoren die in ieder geval in de rechtspraak over dergelijke gevallen zijn meegenomen zijn: de aard van partijen, de kennis die wederpartij had doordat partijen eerder met elkaar gehandeld hebben, de positie waarin tussenpersoon door de achterman is gesteld en de bedrijfsmiddelen die aan de tussenpersoon door de achterman ter beschikking zijn gesteld. Bovendien kan de functie van de tussenpersoon in combinatie met andere feiten en omstandigheden ook doorslaggevend zijn.

Met de komst van het risicobeginsel is het toedoenvereiste uitgebreid, maar niet irrelevant geworden. Het risicobeginsel houdt niet in dat de wederpartij alleen gerechtvaardigd hoeft te hebben vertrouwd, er dient nog altijd een toedoen van de achterman te zijn, ook al bestaat dat toedoen uit enkel voor risico van de achterman komende feiten en omstandigheden.

 

Een geslaagd beroep op de beschermingsbepaling betekent dat de achterman dus toch gebonden is aan de overeenkomst en de wederpartij nakoming van hem kan vorderen.

 

Heeft u zelf met een situatie te maken waarin u een overeenkomst bent aangegaan met een onbevoegde vertegenwoordiger, of heeft u iemand gevolmachtigd die buiten zijn bevoegdheid is gegaan tijdens het sluiten van een overeenkomst? U bent van harte welkom om een afspraak te maken met een van onze rechtswinkeliers die u van persoonlijk advies kan voorzien!