GRATIS JURIDISCH ADVIES

Welkom op de website van de Rechtswinkel Berg en Dal. Wij geven op vrijwillige basis en geheel kosteloos juridisch advies. Wij zijn er voor alle inwoners van de gemeente Berg en Dal.

Naar aanleiding van de persconferentie van premier Rutte, het RIVM en het ministerie van VWS hebben wij besloten om in ieder geval  t/m 1 juni geen spreekuur meer te draaien. Dit alles om de verspreiding van het Coronavirus zo klein mogelijk te houden.

Wij zullen u waar mogelijk via de mail van advies voorzien. Op die manier kunnen we de inwoners van Berg en Dal toch juridisch bij blijven staan ook in deze moeilijke tijd.

 

Hier vindt u meer data.


Op dit moment werken wij alleen op afspraak.

Welkom bij Rechtswinkel Berg en Dal,

Sinds begin 2017 heeft ook gemeente Berg en Dal haar eigen rechtswinkel. U kunt bij ons terecht voor kosteloos juridisch advies. Denk hierbij ook aan hulp bij belastingaangifte of zelfs aan het verduidelijken van een lastige brief!
Wij werken momenteel alleen op afspraak. Bovenin onder de optie 'spreekuren' vindt u een intakeformulier.Sinds 1 januari 2015 is in artikel 7:668 van het Burgerlijk Wetboek de 'aanzegverplichting' ingevoerd. Dit artikel luidt als volgt:

'De werkgever informeert de werknemer schriftelijk uiterlijk een maand voordat een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van rechtswege eindigt:
a. over het al dan niet voortzetten van de arbeidsovereenkomst; en
b. bij voortzetting, over de voorwaarden waaronder hij de arbeidsovereenkomst wil voortzetten´.

Dit wetsartikel lijkt op het eerste gezicht volkomen helder, maar we krijgen er toch geregeld vragen over. Vaak hebben mensen het bestaan van dit artikel niet eens in de gaten en 'vergeten' zij de aanzegvergoeding te claimen. Ook zijn er regelmatig gerechtelijke procedures over dit artikel.  Daarom hieronder een korte uiteenzetting over wat dit artikel nu exact betekent en wanneer dit geldt.

Aanzegverplichting: wat is het?

Uiterlijk een maand vóór afloop van een tijdelijk contract (dat is een contract dat zes maanden of langer duurt), moet de werkgever schriftelijk aan de werknemer kenbaar maken òf, en zo ja onder welke voorwaarden, hij met de werknemer door wil. De bedoeling van de wetgever is dat een werknemer op deze manier tijdig kan kijken naar ander werk zodat hij niet is aangewezen op een werkloosheidsuitkering.

Wanneer de werkgever in het geheel niet aan deze verplichting voldoet, moet hij/zij een maandsalaris betalen. Wanneer wel aan deze verplichting wordt voldaan, maar niet tijdig (dus niet een gehele maand voorafgaand), wordt de vergoeding naar ratio berekend over de periode dat hij/zij te laat is.  Een voorbeeld: geeft een werkgever op 13 december aan dat een jaarcontract per 1 januari niet verlengd wordt, dan is hij 13 dagen te laat en betaalt hij dat gedeelte van de vergoeding. Is de werkgever een maand te laat met aanzeggen dan is de vergoeding een volledig maandloon.

Bij welke overeenkomsten geldt er geen aanzegverplichting?

 • Bij contracten korter dan 6 maanden. Ook als dit opeenvolgende contracten waren en de laatste korter dan 6 maanden is.
 • Bij contracten waarbij het einde niet is gekoppeld aan een datum. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan het einde van een opdracht.

Wat hoort niet in het bedrag van een aanzegvergoeding?

 • De vakantiebijslag;
 • De vaste eindejaarsuitkering.

Wat hoort wel te zitten in het bedrag van de aanzegvergoeding?

Uit artikel 7:668 lid 3 BW volgt dat de werkgever aan de werknemer een vergoeding is verschuldigd gelijk aan het bedrag van het loon voor één maand, indien de werkgever deze verplichting in het geheel niet is nagekomen.

De vergoeding bestaat daarmee uit:

 • eventuele provisie, zoals dat is ontvangen over de voorgaande twaalf maanden. Met provisie wordt bijvoorbeeld bedoeld : de beloning die een adviseur of tussenpersoon ontvangt na de verkoop van een product
 • het bruto uurloon maal het gemiddeld aantal uren per maand.

Er moet schriftelijk worden aangezegd.
Een belangrijke eis van de aanzegverplichting is de schriftelijkheidseis. Dit is een harde eis! Voorbeelden:

 • Mondeling telt niet!

Zelfs wanneer vaststaat dat een werknemer mondeling tijdig op de hoogte is gesteld over wat de plannen waren, is toch een aanzegvergoeding verschuldigd. Er wordt dus veel waarde gehecht aan het schriftelijkheidsvereiste.

 • What's app of sms kan wel!

Er is een gerechtelijke uitspraak waaruit blijkt dat een mededeling via What's app volstaat om aan de schriftelijkheidseis te voldoen. Ik neem aan dat ook een sms dan voldoet.

Het is natuurlijk wel van belang wat er in die berichten staat. Zo oordeelde in een eerdere zaak een rechter dat een e-mailbericht niet voldeed aan de eis. De tekst (aanzegging) moet overduidelijk zijn om te voldoen; er kan geen misverstand over de bedoeling van het vervolg bestaan. De rechter vond in dit geval dat de tekst niet kwalificeerde als een aanzegging zoals bedoeld in artikel 7:668 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek. De tekst in de e-mail was als volgt: Vervelend hoe het gelopen is (...). Graag ga ik op goede voet uit elkaar, zodat we elkaar in de toekomst nog vaak onder ogen kunnen komen.

Het was volgens de kantonrechter onvoldoende dat de werknemer uit de e-mail zou kunnen afleiden dat de werkgever hem mogelijk geen nieuwe arbeidsovereenkomst zou aanbieden. Uit de tekst van de e-mail blijkt niet ondubbelzinnig dat de werkgever na het van rechtswege eindigen van de arbeidsovereenkomst op 31 december 2017, het dienstverband niet wenste voort te zetten.  Kortom; dit is heel casus afhankelijk.

 • Brief niet ontvangen?

Wanneer een werkgever een brief wel tijdig verstuurt maar de werknemer deze pas later ontvangt omdat hij/zij op vakantie was, wordt dat niet aan de werkgever tegengeworpen. Maar dit is anders als de werknemer ontkent dat hij überhaupt een brief heeft ontvangen. Het is dan aan de werkgever om te bewijzen dat tijdig aan de verplichting is voldaan wanneer de werknemer stelt dat dit niet is gebeurd.

Let op!

 • Er is sprake van een vervaltermijn.

De werknemer moet binnen drie maanden een verzoekschrift bij de kantonrechter in te dienen. Daarin vordert de werknemer dan de aanzegvergoeding. De termijn begint te lopen op de dag dat de verplichting ontstaat, dus een maand voorafgaand aan de beëindigingsdatum. Dit betreft een vervaltermijn: is het verzoek niet tijdig ingediend, dan vervalt het recht om de vergoeding alsnog op te eisen. Een voorbeeld: een rechter (kantonrechter te Almere) heeft in een zaak geoordeeld dat 1 minuut te laat betekent dat het verzoekschrift niet meer in behandeling wordt genomen. Te laat is dus écht te laat!

 • De vergoeding is óók verschuldigd bij doorlopen dienstverband.

De vergoeding is  ook verschuldigd wanneer het dienstverband gewoon (stilzwijgend) wordt voortgezet maar het is de vraag hoe vaak in die gevallen om betaling van de vergoeding wordt gevraagd.

 • Aanzegging in overeenkomst.

De aanzegging al bij het aangaan van het contract opnemen in de arbeidsovereenkomst is in gevallen ook mogelijk. Check dus altijd eerst even of in de arbeidsovereenkomst niet al is aangezegd. Of de aanzegging daadwerkelijk juridisch voldoet is altijd weer afhankelijk van de situatie en de gebruikte tekst.

Kom jij zelf in een situatie terecht dat er had moeten worden aangezegd dan kun je prima zelf een verzoekschrift indienen bij de kantonrechter.

In de praktijk schrijf je eerst een brief aan je werkgever, waarin je hem of haar erop wijst dat hij/zij te laat is geweest met aanzeggen. Je  sommeert hem/haar om de vergoeding te betalen naar ratio.

Doet hij/zij dit vervolgens niet, dan dien je binnen 2 maanden na de laatste dag van jouw contract het verzoekschrift bij de kantonrechter te hebben liggen. Voor deze procedure heb je in beginsel geen advocaat nodig (maar mag natuurlijk wel). Bij het opstellen van de eerste brief kunnen wij je eventueel helpen. Ook kunnen we meekijken met jouw verzoekschrift.

En twijfel je of juist is aangezegd? Ook dan kun je bij onze rechtswinkel terecht!