GRATIS JURIDISCH ADVIES

Welkom op de website van de Rechtswinkel Berg en Dal. Wij geven op vrijwillige basis en geheel kosteloos juridisch advies. Wij zijn er voor alle inwoners van de gemeente Berg en Dal.

Naar aanleiding van de persconferentie van premier Rutte, het RIVM en het ministerie van VWS hebben wij besloten om in ieder geval  t/m 1 juni geen spreekuur meer te draaien. Dit alles om de verspreiding van het Coronavirus zo klein mogelijk te houden.

Wij zullen u waar mogelijk via de mail van advies voorzien. Op die manier kunnen we de inwoners van Berg en Dal toch juridisch bij blijven staan ook in deze moeilijke tijd.

 

Hier vindt u meer data.


Op dit moment werken wij alleen op afspraak.

Welkom bij Rechtswinkel Berg en Dal,

Sinds begin 2017 heeft ook gemeente Berg en Dal haar eigen rechtswinkel. U kunt bij ons terecht voor kosteloos juridisch advies. Denk hierbij ook aan hulp bij belastingaangifte of zelfs aan het verduidelijken van een lastige brief!
Wij werken momenteel alleen op afspraak. Bovenin onder de optie 'spreekuren' vindt u een intakeformulier.

Bij het beëindigen van huur ontstaan regelmatig problemen en/of discussies. Artikel 7:224 Burgerlijk Wetboek regelt de staat waarin het gehuurde opgeleverd moet worden aan het einde van de huur aan de verhuurder:

Artikel 7:224 Burgerlijk Wetboek

  1. De huurder is verplicht het gehuurde bij het einde van de huur weer ter beschikking van de verhuurder te stellen.
  2. Indien tussen de huurder en verhuurder een beschrijving van het verhuurde is opgemaakt, is de huurder gehouden de zaak in dezelfde staat op te leveren waarin deze volgens de beschrijving is aanvaard, met uitzondering van geoorloofde veranderingen en toevoegingen en hetgeen door ouderdom is teniet gegaan of beschadigd. Indien geen beschrijving is opgemaakt, wordt de huurder, behoudens tegenbewijs, verondersteld het gehuurde in de staat te hebben ontvangen zoals deze is bij het einde van de huurovereenkomst.

Het artikel regelt naast een teruggaveplicht op grond van het eerste lid, ook een opleveringsplicht op grond van het tweede lid. Deze opleveringsplicht is afhankelijk van de vraag of er bij aanvang een beschrijving van het gehuurde is gemaakt. Daarbij maakt artikel 7:224 Burgerlijk Wetboek onderscheid tussen twee situaties, welke onderstaand kort besproken worden.

Beschrijving aanwezig (bij aanvang huur)

De huurder dient het gehuurde op te leveren overeenkomstig de opgemaakte beschrijving bij aanvang van het gehuurde, echter met uitzondering van geoorloofde toevoegingen en/of veranderingen op grond van artikel 7:215 Burgerlijk Wetboek en hetgeen door ouderdom beschadigd of teniet gegaan is. De beschrijving dient de staat van het gehuurde weer te geven als de staat waarin de huurder de zaak heeft aanvaard. Niet voldoende is de veel voorkomende formulering dat de zaak ‘’in goede staat’’ door de huurder ontvangen is. Hieruit volgt immers niet precies wat de staat van het gehuurde feitelijke inhield ten tijde van de aanvaarding door de huurder. Het maken van foto’s en/of video’s kan tegenwoordig een (bewijsrechtelijke) eenvoudige wijze van vastlegging zijn. Echter moet dan wel vast komen te staan dat deze opname de feitelijke toestand van het gehuurde weergeeft zoals deze aanvaard is en/of aangegaan is bij het tekenen van de huurovereenkomst.

Een proces-verbaal opgemaakt door partijen bij aanvang van de huur oftewel een beschrijving, mag niet verward worden met het inspectierapport opgemaakt door partijen bij het einde van de huur. Het is gebruikelijk om voordat een huurovereenkomst definitief beëindigd wordt, gezamenlijk een rapport op te maken van de verwachting van de staat van het terug te leveren gehuurde. Door vergelijking van hetgeen opgemaakt bij aanvang van het gehuurde en hetgeen opgemaakt bij het einde van de huur, kan worden vastgesteld waartoe de huurder gehouden is in het kader van de teruggaveverplichting(en) richting de verhuurder. Een inspectie bij het einde van het gehuurde is wettelijk niet verplicht. Echter wordt deze in de praktijk veelal gehouden. Een paar weken voorafgaand aan de oplevering wordt een eindinspectie afgesproken waarbij beide partijen aanwezig zijn. Wanneer een zogenaamde eindinspectie niet wordt afgesproken, doet dit in beginsel niets af aan de verplichting van de huurder om volgens de opgemaakte beschrijving bij aanvang deugdelijk op te leveren. Echter wanneer niet deugdelijk door de huurder wordt opgeleverd, kan de verhuurder niet alle schade verhalen op de huurder. Enkel de kosten die de verhuurder op dat moment moet maken, kunnen verhaald worden op de huurder. Hierbij kan gedacht worden aan opvulling van gaten in de muur. Deze kosten zouden normaliter betaald worden door de huurder. Wanneer een zogenaamde eindinspectie wel is afgesproken en de huurder voldoet alsnog niet aan zijn verplichting van een deugdelijke oplevering, kan de verhuurder in zo een geval alle schade verhalen op de huurder. Hierbij kan ook gedacht worden aan andere soorten schade, zoals huurderving.

Geen beschrijving aanwezig (bij aanvang huur)

Wanneer er geen beschrijving is opgemaakt bij aanvang van het gehuurde, wordt de eindtoestand geacht hetzelfde te zijn als de begintoestand. De oplevering van het gehuurde door de huurder wordt dan verondersteld als correct. De stelplicht en bewijslast ligt op de verhuurder. Ondanks het bewijsvermoeden in het voordeel van de verhuurder neergelegd in artikel 7:218 Burgerlijk Wetboek, gaat deze bepaling bij de eindoplevering voor.

Conclusie

Om achteraf onduidelijkheid te voorkomen en in het belang van de verhuurder, strekt het tot aanbeveling een gedetailleerd inspectierapport bij zowel aanvang als beëindiging van het gehuurde op te maken.

Rijzen er naar aanleiding van dit artikel nog vragen over de oplevering van het gehuurde, schroom niet en maak een afspraak!

Dit artikel is met zorgvuldigheid en aandacht geschreven, maar bevat slechts informatie van informatieve en algemene aard. Afhankelijk van uw specifieke situatie, kan bovenstaande informatie niet van toepassing zijn. Zodoende dient de informatie niet als juridisch advies beschouwd te worden. De Rechtswinkel Berg en Dal kan derhalve geen aansprakelijkheid aanvaarden.