GRATIS JURIDISCH ADVIES

Welkom op de website van de Rechtswinkel Berg en Dal. Wij geven op vrijwillige basis en geheel kosteloos juridisch advies. Wij zijn er voor alle inwoners van de gemeente Berg en Dal.

Naar aanleiding van de persconferentie van premier Rutte, het RIVM en het ministerie van VWS hebben wij besloten om in ieder geval  t/m 1 juni geen spreekuur meer te draaien. Dit alles om de verspreiding van het Coronavirus zo klein mogelijk te houden.

Wij zullen u waar mogelijk via de mail van advies voorzien. Op die manier kunnen we de inwoners van Berg en Dal toch juridisch bij blijven staan ook in deze moeilijke tijd.

 

Hier vindt u meer data.


Op dit moment werken wij alleen op afspraak.

Welkom bij Rechtswinkel Berg en Dal,

Sinds begin 2017 heeft ook gemeente Berg en Dal haar eigen rechtswinkel. U kunt bij ons terecht voor kosteloos juridisch advies. Denk hierbij ook aan hulp bij belastingaangifte of zelfs aan het verduidelijken van een lastige brief!
Wij werken momenteel alleen op afspraak. Bovenin onder de optie 'spreekuren' vindt u een intakeformulier.

Indien u een besluit van een bestuursorgaan zoals de gemeente wil aanvechten, kunt u meestal niet meteen in beroep bij de bestuursrechter. In veel gevallen zal eerst de bezwaarschriftprocedure moeten worden doorlopen.

Wat houdt de bezwaarschriftprocedure in?

Waar bij beroep bij de rechtbank de bestuursrechter een beslissing neemt in de zaak, neemt bij de bezwaarschriftprocedure het bestuursorgaan haar eerdere besluit nog een keer onder de loep. Als u dus een bezwaarschrift indient tegen een besluit afkomstig van het college van B & W, zal het college haar eigen besluit heroverwegen. Het gaat om een volledige heroverweging. Het bestuursorgaan kijkt niet alleen naar de rechtmatigheid van haar besluit, maar kijkt ook opnieuw naar de doelmatigheid. Hierbij worden alle feiten en omstandigheden meegewogen die bekend zijn op het moment dat de beslissing op bezwaar wordt genomen.

Soms wordt er gedacht dat de bezwaarschriftprocedure slechts een voorportaal is om uiteindelijk de zaak aan de bestuursrechter voor te leggen. Toch valt er vaak meer te halen dan men denkt.

Waartegen kan een bezwaarschrift worden ingediend?

Bezwaarschriften kunnen in algemeenheid alleen worden ingediend tegen besluiten van bestuursorganen.

Dat betekent ook dat niet tegen elke handeling van een bestuursorgaan de bezwaarschriftprocedure openstaat. De gemeente kan bijvoorbeeld als privaatrechtelijke rechtspersoon een koopovereenkomst aangaan om potloden de kopen voor het gemeentehuis. Mocht de gemeente de verkoper niet betalen, dan zal de verkoper naar de burgerlijke rechter moeten stappen, en zal hij geen bezwaarschrift kunnen indienen.

Het moet dus gaan om een besluit. In juridische zin is dat een schriftelijke beslissing van een bestuursorgaan, inhoudende een publiekrechtelijke rechtshandeling. Kortgezegd stoelen besluiten dus op een bevoegdheid die het bestuursorgaan heeft op grond van de wet. Een typisch voorbeeld van een besluit is de verlening van een bouwvergunning, maar denk ook aan het toekennen van een uitkering. Ook handhavingsbesluiten vallen hieronder, zoals een last onder bestuursdwang, of een bestuurlijke boete.

Wie kan een bezwaarschrift indienen?

Niet iedereen kan een bezwaarschrift indienen tegen een besluit. Een belangrijke voorwaarde is dat u belanghebbende bent bij het besluit. Belanghebbende is degene wiens belang rechtstreeks bij het besluit is betrokken. U bent altijd belanghebbende als het besluit specifiek aan u is gericht. Mocht dit niet het geval zijn, dan kan u eventueel ook als derde-belanghebbende worden aangemerkt. Of dat het geval is, hangt af van meerdere factoren. In ieder geval moet u als derde-belanghebbende gevolgen van enige betekenis ondervinden van het besluit, maar dat is zeker niet het enige.

Ook moet u goed letten op de wettelijke termijnen. De hoofdregel is dat de indieningstermijn zes weken is. Deze termijn gaat in nadat het besluit door het bestuursorgaan bekend is gemaakt. Na deze termijn kunt u het besluit in beginsel dus niet meer aanvechten.

Heeft u behoefte aan advies in een bestuursrechtelijke zaak, of wilt u weten of u belanghebbende bent en een bezwaarschrift in kunt dienen? Aarzel dan niet en plan een afspraak in!